Generelle betingelser


Regler for BEware’s web-hoteller

Ved domænebestilling erklærer registranten at brugen af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning. Efter bestilling af et domæne, blive det registreret umiddelbart af DK-hostmaster samt registrant af internationale domæner. Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales oprettelses og registreringsgebyret kun såfremt der ikke allerede er afgivet bestilling til DK-hostmaster.

Web-hotelbetingelser

Web-hotellet løber i 6 hele måneder. Hvert halvår fornyes web-hotellet automatisk til en ny periode.
Ønsker BEware at opsige et abonnement, sker dette med 1 måneds skriftlig varsel overfor kunden, dog har BEware altid uden varsel ret til, at forestå lukning af et web-hotel såfremt kunden gentagende gange har overtråds Curanet’s betingelser. BEware vil fremsende en skriftlig begrundelse for lukningen med henvisning til betingelsen der er overtrådt. Gene af andre brugere af web-hoteller betragtes som misbrug af ydelsen. Dette kan til enhver tid medføre lukning, samt opsigelse af web-hotellet. BEware er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug.
Ved webhoteller med egen CGI/ASP adgang vil BEware løbende vurdere funktionen af scripts/programmer som eventuelt kan belaste serveren eller forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet kan BEware til enhver tid fjerne disse scripts/programmer. Dette vil dog foregå i samråd med indehaveren.

Betalingsmodul / Shopmodul

BEware og Curanet understøtter betalingsmoduler.

Lov & ansvar

BEware og Curanet tillader enhver form for information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning.
BEware og Curanet er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om BEware og Curanet har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om BEware og Curanet kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.
BEware er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lov forskrifter myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røg skade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot, eller blokade. Dette gælder selv om BEware og Curanet er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Curanet funktioner.

Fri trafik

Hos BEware og Curanet er der normalt fri trafik, og fri båndbrede for alle webhoteller, dog kan en grov udnyttelse af dette medfør eksklusion fra Curanet’s servere eller begrænsning af båndbredde. Grov udnyttelse kan eksempelvis være overtrædelse af reglerne om websidens indhold samt at denne overtrædelse forårsager et uforholdsmæssigt stort trafikforbrug

Server drift

BEware og Curanet tilstræber sig på, at alle systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. BEware og Curanet er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt.
Alle web-hoteller drives på højt ydende Windows 2000 servere og Linux/Unix servere med Red Hat. Curanet tager backup af alle data, og systemerne er overvåget 24 timer i døgnet, hvilket sikrer at vi kan tilbyde oppetid på over 99,9%. Serverne er placeret i specialindrettede serverrum og alle servere er sikret mod strømsvigt med UPS strømbackup. Internet linie-tilgangen sker igennem et samarbejde med TDC Internet der som bekendt har en af Nordens største liniekapaciteter. Der henvises i øvrigt til den indgåede driftsaftale mellem Curanet og Wannafind.dk A/S

Registreringsgebyr

Til dækning af DK-hostmasters omkostninger betaler registranten en årsafgift, der opkræves ved køb af .dk-domænet. Registranten har pligt til senest 10 måneder efter registrering at meddele DK-hostmaster hvilken gyldig e-mail-konto, der kan anvendes ved udsendelse af faktura via e-mail. Betaling af årsafgift skal foregå via PBS eller andet elektronisk medie foreskrevet af DK-hostmaster. Betaling af årsafgiften giver registranten ret til løbende at få ændret i databaseoplysninger om domænet uden yderligere betaling, herunder f.eks. skift af navneservere eller ændringer i selskabs- eller personoplysninger.
Ved registrering af Internationale top-level domæner ( .info, .net, .com, .org, .biz, m.v. ) betales BEware’s nettoudgift ved registrering.

Betalingsbetingelser

Alle ydelser ved BEware er oplyst i danske kroner og ex. moms, hvor intet andet er opgivet. Alle ydelser ved BEware betales ved fremsendelse af faktura. Fakturaer samles sammen til én forsendelse den 1. i den betalende måned og alle fakturaer har 8 dages betalingsfrist. Såfremt betalingen for fakturaerne ikke er BEware i hænde herefter, har BEware ret til at stoppe webhotellet indtil betalingen er modtaget. Kunden får ikke refusion for perioder med lukning såfremt disse skyldes manglende betaling.
BEware rykker kunden 3 gange inden betalingen overdrages til inddrivelse via ekstern assistance. Ved hver rykker tillægges et administrationsgebyr på kr. 100,- + moms.

Opsigelsesbetingelser

Alle bestillinger af webhoteller forudfaktureres for perioder af 6 måneder og kan til enhver tid opsiges skriftligt med 8 dages varsel til udløbet af en periode. Alle ophør / opsigelser skal foregå skriftligt og webhotellets afbestilling bekræftes skriftligt af BEware. BEware refunderer under normale omstændigheder ikke betalinger for hotelleje såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit webhotel midt i en periode.

God Skik

BEware og Curanet’s servere skal være er godt sted for alle. Alle webdesigns og programmeringer skal derfor udføres i overensstemmelse med god programmeringsskik. BEware kan dog aldrig drages til ansvar overfor kundens eventuelle, direkte eller indirekte tab, som følge af det leverede. Samtlige leverede opgaver er med tidsubegrænset brugsret, men må dog ikke uden BEware’s accept kopieres til hverken tredje part eller til eget brug.

Værneting

Kunden erklærer sig bekendt med BEwares generelle handelsbetingelser. BEware forbeholder sig ret til at foretage ændringer i handelsbetingelserne uden forvarsel. Enhver tvist i anledning af denne aftale skal afgøres efter dansk ret med sø- og handelsretten i København som værneting i første instans.

copyright © 2015, Redigeret og gengivet med Curanet.dk A/S samtykke.